Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği

Erdoğan TEYYARE, Mehmet AVCI

Özet


Seçmen davranışları sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih modelleri ile açıklanmaktadır. Sosyolojik yaklaşım seçmen davranışlarının temelde toplumdaki sosyal ayrışmalar ve farklılıklar tarafından belirlendiğini ifade ederken psikolojik yaklaşım ise algı, baskı ve bağımlılığın seçmen davranışları üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Rasyonel tercih yaklaşımında ise seçmenler çıkarları doğrultusunda davranırlar. Çalışma, 2014 yerel seçimlerinde Zonguldak ili merkezde seçmenlerin oy tercihlerinde etkili olan faktörlerin tespitini amaçlamaktadır. Veri elde etme tekniği olarak anket yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma bulgularında seçmen tercihlerinin daha çok rasyonel tercih yaklaşımı ile ilişkili olduğu, sosyolojik yaklaşımın ise çok da etkili olmadığı tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr