Tüketim Toplumu Örneği Olarak Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi

Engin DÜCAN, Melike ATAY POLAT, Ercan BALCIOĞLU

Özet


Gelişmiş kapitalist toplumlarda sanayileşme ve seri üretimin etkisiyle mal ve hizmet üretiminde hızlı bir artış yaşanmıştır. Birçok gelişmiş ülkede, üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi için tüketimi destekleyici ekonomi politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikaların doğal bir sonucu olarak tüketim, ihtiyaçları karşılamaktan çok amaç haline gelmiştir. Baudrillard’ın ‘tüketim toplumu’ kavramı ile açıklamaya çalıştığı üretmeden tüketme olgusu, Türkiye gibi geç modernleşme sürecine giren, toplumsal gelişme ve ekonomik kalkınmasını tamamlamamış bir ülkede daha dramatik bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özellikle 2008 sonrası dönemde birçok ülkede ekonomi yönetimlerince izlenen Keynesyen politikalar ışığında Türkiye’de 2009:1-2015:4 döneminde tüketici kredilerinde yaşanan artışların cari açık üzerindeki etkisini analiz etmektir. Öncelikle tüketici kredilerindeki artışın cari açığa etkisinin araştırılması için VAR modeli kurulmuştur. Kurulan bu VAR modeliyle; Granger nedensellik testi, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması yapılmıştır. Elde edilen bulgular, tüketici kredilerinin cari açıktaki artışa etkisinin pozitif olduğu yönündedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr