Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Gamze KUTLU, Meryem TURGUT, Sinem MUT

Özet


Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin belirlenmesi ve öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre bağımlılık düzeylerinde farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Çalışmanın evrenini Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 265 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hahn ve Jerusalem (2001) tarafından geliştirilen; Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik/güvenilirlik analizi yapılan “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” ve katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgilerden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamasının (42,15- %17) düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca internet bağımlılığı ve alt boyutlarının puan ortalamaları açısından cinsiyet, mezun olunan lise türü, ailelerin yaşadığı yer, günlük internet kullanım süresi ve alkol kullanımı değişkenlerinin anlamlı fark oluşturduğu görülürken; yaş, sınıf, arkadaşlarla olan ilişkiler, kitap okuma sıklığı, sigara kullanımı ve ailesinin kişiye karşı tutumu değişkenlerinin internet bağımlılığı ve alt boyutlarının puan ortalamaları açısından anlamlı fark oluşturmadığı tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr