Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Pelin VARDARLIER, Özge AKINER

Özet


Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizlik boyutları ve örgütsel bağlılık boyutları ile çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve işyerindeki çalışma süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çalışanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bu çalışmada, örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler alt boyutlarıyla ele alınmış ve yapılan araştırmanın sonuçları ile de söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler ampirik olarak desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 128 çalışan ve yöneticiye anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr