X ve Y Kuşaklarının Çevre Dostu Ürünleri Kullanım Eğilimleri

Nusret GÖKSU, Alaeddin KOSKA, Mehri Banu ERDEM

Özet


Bu çalışmanın amacı,  X ve Y kuşaklarının çevre dostu ürünleri kullanma eğilimlerinin kıyaslanarak incelenmesine yöneliktir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde 385 tüketici üzerinde yapılmış olup çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yansıra normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında Student t testi kullanılmıştır. Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Çevre dostu ürünleri kullanma eğilimi üzerine etkili risk faktörlerinin analizinde de Lineer Regresyon analizi kullanılmıştır. elde edilen bulgular, X kuşağının çevre dostu ürünleri kullanma eğiliminin Y kuşağından fazla olduğunu desteklemektedir. Çevre dostu ürünleri kullanma eğilimleri ölçeğinin alt boyutlarından ekolojik bilinç, çevre sorumluluk bilincinin, çevreye duyarlı ürünleri satın alma ve kullanma bilincinin X kuşağında daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr