Osmanlı Dönemi Hâşiye Yazan Bosnalı Bazı Müfessirler Üzerine-II (1463-1878)

Ekrem GÜLŞEN

Özet


Bir eserin anlaşılması zor olan kısımlarını açıklamak maksadıyla kaleme alınan kitap (Demirci: s. 82), şeklinde tarifi yapılan hâşiye edebiyatı/literatürü, VI/XII. yüzyılın başlarından başlayarak zamanımıza kadar İslâm dünyasının hemen her yerinde pek çok ilim ehli zevat tarafından, tefsirlerin anlaşılamayan, muğlak, müşkil vb. yerlerine tam, eksik, sûre, âyet, dîbâce ve hâşiyetü’l-hâşiye türü eserler kaleme alınmıştır. Bu geleneği devam ettirenlerden biri de Bosna-Hersek kökenli müfessirlerdir. Bu müfessirlerden dördü, zikri geçen türler çerçevesinde Zemahşerî’nin Keşşâf’ına, Kadî Beyzâvî’nin Envâru’t-tenzîl’ine ve Ebussuûd’un İrşâd’ına hâşiye ve talikalar kaleme almışlardır. Bu çalışmada, bu yazarlar ve eserleri ele alınmaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr