Vergi Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerinden Ampirik Bir Kanıt

Mehmet Hanefi TOPAL

Özet


Bu çalışmanın amacı, vergi yapısının uzun dönem ekonomik büyüme üzerindeki etkisini, 22 OECD ülkesinin 1971-2014 dönemi için araştırmaktır. Konu üzerine daha önce yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla beraber, ampirik metodoloji farklılıklarına bağlı olarak elde edilen sonuçlar da değişebilmektedir. Ayrıca daha önce yapılmış az sayıda çalışma, panelde yatay kesit bağımlılığını dikkate almıştır. Bu makalede, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel nedensellik ve dinamik panel tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Ampirik bulgular, uzun dönem ekonomik büyüme performansı üzerinde tüketim vergilerinin (dolaylı vergilerin) pozitif, vergi yükü ile gelir ve servet vergilerinin (dolaysız vergilerin) ise negatif etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu güçlü tahmin sonuçları, uzun dönem ekonomik büyüme performansı için tüketim vergilerinin bozucu olmayan vergiler olduğu iddiasını desteklerken servet vergilerinin büyüme dostu vergiler olduğu iddiasına ise ampirik kanıt sunamamaktadır.  


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr