Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi

Önder KUTLU, Selçuk KAHRAMAN

Özet


Türkiye’de belli dönemlerde gündeme gelen vatandaşların devlet tarafından muhafaza edilen mahrem bilgilerinin korunması sorunsalı ile vatandaşların özel hayatlarının ihlaline yönelik bazı gelişmeler ve muhtemel sorunlar özellikle teknolojinin ileri boyutlara ulaştığı günümüzde oldukça önem arz etmektedir. Bununla birlikte küresel ölçekteki bilişsel ve teknolojik propaganda yöntemleri dikkate alındığında kamu güvenlik bürokrasisi ile işbirliği de yapılarak bir takım güvenlik risklerinin analizinin yapılması gerekmektedir.  

Diğer yandan Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, Türkiye tarafından onaylanmasına rağmen 30 Ocak 2016 tarihine kadar yürürlüğe koymayan tek ülke pozisyonundaydı. Nitekim bu sözleşme 6669 sayılı Kanun olarak Türkiye’de 18 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Buna bağlı olarak da Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerinin kamusal aktörlerce korunmasını hedefleyen Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ihdas edilmiştir. 

Bu çalışma, oldukça hassas ve tartışmalı olan bu soruna 1985-2016 arasındaki dönemi gözden geçirerek ve böylece bilgi teknolojileri ve bireylerin kişisel haklarından kaynaklanan organizasyonel ve işlevsel eşitsizlikler üzerinde durarak katkı sağlamaktadır. Çalışma ayrıca Türkiye’de ve başka ülkelerde edinilmiş olan aynı dersleri ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr