Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği

Tahsin YAMAK

Özet


Bu çalışmanın amacı, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde, mülkiyet haklarının güvenceye alınması, hesap verebilir siyasi çerçevenin oluşturulması, yolsuzlukların önlenmesini sağlayacak altyapının tesisi ve siyasi özgürlüklerin güvence altına alınması gibi çeşitli kurumsal kalite faktörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri analizi kullanılarak “Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi” (FGLS) ile tahmin edilmesidir. 1995-2014 dönemine ilişkin verilerin kullanıldığı bu çalışma neticesinde, işbu altı Körfez Arap ülkesinde, “İfade Özgürlüğü ve Hesap Verme Sorumluluğu” ile “Yolsuzluğun Kontrolü” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Hukukun Üstünlüğü” ile “Düzenlemelerin Kalitesi” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğu” ile “Yönetimin Etkinliği” kurumsal kalite değişkenlerinin ise ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr