Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi (1994-2015)

Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Özet


Bu çalışmada, iç ve dış denge koşullarını bir arada gözeten temel makroekonomik göstergelerden türetilen makroekonomik istikrar/istikrarsızlık endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, G-20 üyesi ülkeler üzerinde 1994-2015 dönemi için ekonometrik olarak incelenmektedir. Çalışmada, makroekonomik istikrarın/istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin daha tutarlı bir şekilde incelenebilmesi için G-20 ülkeleri ekonomik açıdan gelişmiş G-9 ve gelişmekte olan G-10 ülkeleri olarak iki alt grupta analize dâhil edilmişlerdir. Çalışma sonucunda, inceleme döneminde iç ve dış denge şartlarını bir arada gözeten makroekonomik istikrar/istikrarsızlık endeksinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin G-9 ve G-10 gruplarında sırasıyla pozitif/negatif yönlü olduğu ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada G-9 ve G-10 grubundaki ülkelerin, uzun vadeli ekonomik büyüme performanslarının ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerinin farklılaşmasında fiziksel-beşeri sermaye birikiminin ve dış dünyayla bütünleşme derecelerinin yanında makroekonomik açıdan sırasıyla istikrarlı ve istikrarsız bir yapıya sahip olmalarının daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr