Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel DavranışKongrelerindeki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği

Elvan YILDIRIM OKUTAN, Hilal ERDOĞAN

Özet


Örgüt içinde çalışan bireylerin gösterdikleri çaba, sahip oldukları bilgi, yetenek ve beceriler örgütlerin amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Bireylerin davranışları örgütlerin verimliliğinde, kârlılığında ve uzun ömürlülüğünde belirleyici olmaktadır. Bu nedenledir ki örgütü etkileyen birey veya grupların davranışlarını inceleyen örgütsel davranış alanı örgüt literatüründe önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1993 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve 2013 yılından itibaren düzenli olarak yapılan Örgütsel Davranış Kongresi bildirilerinden hareketle Türkiye’de örgütsel davranış literatürünün son on yıldaki seyrini ve yönelimini ortaya koymaktır. Bu bağlamda ise 2006 - 2016 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongreleri ve Örgütsel Davranış Kongreleri’ndeki örgütsel davranış alanında sunulan bildiriler araştırmalarda en sık kullanılan temalar, yazar sayıları ve araştırma yöntemleri açısından incelenerek, alanın yıllara göre nasıl bir yönelim içerisinde olduğu belirlenmeye çalışılmaktır. Araştırma sonucunda, bildiri sayısının yıllara göre arttığı, bildiri temalarında daha spesifik konulara yönelimin olduğu, yöntem açısından daha çok araştırmalarda nicel yöntemlerin kullanıldığı ancak son yıllarda nitel yöntemlerinde sıkça kullanıldığı görülmektedir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr