Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

İlkay Sevinç TURAÇ, Gamze BAYIN DONAR

Özet


Bu çalışma, sağlık yönetimi öğrencilerinin işsizlik konusunda endişeli olup olmadıklarını ve yaşam doyumu ile işsizlik kaygı düzeylerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Ankara’da bir devlet üniversitesinde eğitim alan 3. ve 4. sınıf sağlık yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada tüm öğrencilere ulaşmak amaçlanmış; ancak 136 öğrenciye ulaşılmıştır (%74,5). Öğrencilerin işsizlik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Ersoy-Kart ve Erdost (2008) tarafından geliştirilen “İşsizlik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Diener (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyum Ölçeği” ise öğrencilerin yaşam doyum düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Öğrencilerin işsizlik kaygısı genel puan ortalaması 2,65±0,601; yaşam doyumu genel puan ortalaması 4,56±1,221 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, bu iki değişken arasında düşük, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (r=-0,318). Öğrencilerin yaşam düzeylerini etkileyen en önemli değişken işsizlik kaygısı olarak bulunmuştur. İşsizlik kaygısı, öğrencilerin yaşam düzeyini negatif olarak etkilemektedir. Bulgulardan yola çıkarak, öğrencilerin işsizliğe dayalı kaygı düzeylerini azaltmanın ve yönetmenin yaşam doyumunu artırmada önemli bir etken olduğu söylenebilir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr