Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme

Uğur KAYA, Oğuz Yusuf ATASEL

Özet


Özellikle sanayi işletmelerinde önemli tutarlara ulaşan maddi duran varlık yatırımları ve buna bağlı olarak hesaplanan amortisman payları, hem finansal tabloların gerçeğe uygun sunulmasında hem de üretim maliyetlerinin doğru olarak tespit edilmesinde etkili olan unsurlardan birisidir. Bu nedenle sözkonusu payların uygun yöntem kullanarak, doğru bir şekilde hesaplanması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, maddi duran varlıklar ve amortisman uygulamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 16 Maddi Duran Varlıklar ve Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmış olup, özellikle TMS hükümleri çerçevesinde azalan bakiyeler yönteminin uygulaması konusunda litetatürdeki farklılıklar TMS felsefesi açısından incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, literatürde TMS kapsamında özellikle azalan bakiyeler yönetmine göre yapılan amortisman hesaplamalarında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiş, sözkonusu farklılıklara yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr