Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi (2005-2015) Dönüşümü

Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL

Özet


Bu çalışmada Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)  veri tabanında sosyal bilimler alanında bulunan, son 10 yıla ait (2005-2015)  “Konut” konulu makalelerin sosyal politika bakımından niteliksel analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda NVIVO programı ile nitel veri analizinin bir alt unsuru olan içerik analizi çalışması yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbıyık, A., Coşkun E.(2012), “Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:3.2., s.51

Altan, Ömer Zühtü (2007), Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayınları,

Birkök, M., C. (2008), “Eğitim bilimlerinde yeni araştırma araçları ve katkıları: Niteliksel (kalitatif) analiz yazılımları ve ATLAS.ti örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Sayı:5-2 , s.3

Beşel, F.(2017),”Türkiye’de Maliye Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2003-2017)”, International Journal of Public Finance, Sayı: 1, s.27

Beşel, F.,Yardımcıoğlu,F.(2017), “Maliyenin Dergisi’inin Bibliyometrik Analizi;2007-2016 Dönemi”,Maliye Dergisi,Sayı: 172,s.133

Bilgin, N. (2014), Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi (Teknikler ve Örnek Çalışmalar), Siyasal Kitap Yayınları

Güçlü Nergiz, H. (2014). “Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013)”, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın.

Miles Matthew B., Huberman M. (1994), Qualitative Data Analysis-An Expanded Sourcebook 2nd Edition, SAGE Publications

Saillard, K.E. (2009), Nvivo 8 ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yayıncılık

Saillard, K.E. (2012), Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri (Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?), Anı Yayıncılık

SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr