Doğu’da Yönetimin Esasları: Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi Üzerine Bir Değerlendirme

Yunus Emre TAŞGİT

Özet


Bu araştırmanın amacı “yönetim” kavramının Doğu’daki algılanışının temelleri üzerine betimleyici bir çerçeve sunmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Doğu’da yönetim tarihinin en etkileyici kaynakları arasında gösterilen “Nizamü’l Mülk’ün Siyasetnamesi” üzerinde kapsamlı bir analiz yapılmış ve yönetim ile ilgili bakış açısı (paradigma) değerlendirilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, eserin Türkçe tercümesi nitel veri analiz yöntemleriyle tahlil edilmiştir. Bu kapsamda Nizamü’l Mülk’ün yönetim hakkında; kullandığı kavramlar, fikirlerini savunma metodolojisi ve ulaştığı sonuçlara dayanarak Doğu’da yönetimin esasları ile ilgili 44 konu ve 9 tema tespit edilmiştir. Elde edilen bu konu ve temalar, modern yönetim anlayışında tartışılan birçok konu ile mantıksal kurgu açısından benzer özellikler taşırken bazı konularda ise farklılaşmakta, yeni bakış açılarının oluşmasına kapı aralamaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr