Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Mehlika Özlem ULTAN

Özet


1952 yılında kurulan uluslar üstü bir örgüt olan Avrupa Birliği, kuruluşundan itibaren birçok genişleme süreci yaşamıştır. Bu genişlemelerin sonucunda derinleşme ihtiyacı ortaya çıkmış ve kurucu antlaşmaları düzenleyen yeni antlaşmalar yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler, genellikle Avrupa Birliği hukukunun bağlayıcı niteliğini kabul etmektedirler. Ancak bazı üye ülkelere tanınan istisnalar, kuralların herkes için geçerli olup olmadığının sorgulanmasına yol açmaktadır. Ülkeler üyelik gerçekleşmeden önce belirli politika alanlarına çekince koyabilmekte, üye olduktan sonra da yeni bir politika alanına katılmayacaklarını belirtebilmektedir. Bu durum Avrupa Birliği hukukunun niteliğinden mi, yoksa bu devletlerin kendilerine has özelliklerinden mi kaynaklanmaktadır? Bu çalışma, Avrupa Birliği’nde istisnalara sahip olan ülkelerin, bu istisnaları hangi şartlar altında, hangi sebeplerle aldıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sadece istisnaları belirterek yapılan çalışmaların aksine, istisnaların sebeplerini analiz ederek, Birlik ile üye devletler arası hukuki ilişkinin niteliği ve Avrupa Birliği hukukunun bağlayıcılığı da anlaşılmaya çalışılacaktır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr