Facebook ve Twitter Kullanıcılarının Siyasal Katılım Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Kürşad ÖZKAYNAR, Remzi ALTUNIŞIK, Tarık YOLCU

Özet


Çalışmada, Tola (2007) tarafından kullanılmış olan 27 soruluk Siyasal Katılım Ölçeği kullanılmış olup, katılımcıların katılım düzeylerinin (aktif katılım, sivil katılım ve pasif katılım) belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca siyasal katılımı etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik unsurları tespit edebilmek amacıyla ilgili sorular da eklenmiştir.  

Araştırma bağlamında katılım düzeylerinin belirlenmesi ve katılım düzeyinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca siyasi görüşlere göre veya siyasi partilere göre siyasal katılım derecelerinde farklılık olup olmadığı da inceleme kapsamındadır. Bunun yanında, sosyal medyanın, siyasal katılım düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı, yaratıyorsa bunda etkili olan unsurların tespiti de araştırma amaçlarındandır. Bu yönüyle çalışmanın, literatüre katkı sağlaması ve siyasal pazarlama çalışmalarında girdi olarak kullanılması da beklenmektedir. 


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr