KİT’lere Yapılan Sermaye Transferleri ve Görev Zararı Ödemelerinin Analizi ve Bütçeye Etkileri

Yalçın ARSLANTÜRK

Özet


Bu çalışmanın amacı KİT hesapları ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki ilişkilerdeki temel etkiyi ortaya koymaktır. KİT’ler bir yandan sermaye transferleri, görev zararı ödemeleri ve yardım şeklinde bütçe transferlerinden yararlanırken diğer yandan ise temettü ve hasılat payı ödemesi ve vergiler şeklinde bütçe gelirlerine katkı sağlamaktadır. Tüm bu transferlerin net etkisinin hesaplanması, KİT’lerin bütçeyle ilişkilerini ortaya koymada yardımcı olacaktır. Bununla birlikte konuya ilişkin asıl irdelenmeye çalışılan husus, bütçe transferleri ile KİT faaliyetlerinin karşılıklı etkileşimdir. Zira bütçeden KİT’lere yapılan özellikle sermaye transferleri ile görev zararı ödemelerinin KİT faaliyet sonuçlarına etkisi ve bu sonuçların yeniden bütçeye nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin tespitin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu itibarla bu çalışmada, 2010-2014 dönemindeki 5 yıllık süreç için söz konusu husus incelenmeye çalışılmıştır. Son yıllara göre daha olağan bir dönem olması itibarıyla çalışmada söz konusu dönem dikkate alınmıştır. Bu dönem için yapılan incelemede, toplu KİT verileri ile birlikte bazı KİT örnekleriyle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akalın, Güneri (1986), KİT’ler ve Özelleştirilmeleri, http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/41/1/Guneri_Akalin_Kit_ler_ve_Ozellestirmeleri.pdf, 12.02.2018.

Arslantürk, Yalçın (2015), KİT’lerde Performansa Dayalı Ücretlendirme Önerisi, Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.

Çelebi, A. Kemal (2013), Teoride ve Uygulamada KİT’ler ve Özelleştirme, Manisa.

Emir, Mustafa ve Devlet Toksoy, Özelleştirmenin Amaçları ve Türkiye’deki Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10150.pdf, 01.02.2018.

ESK (Et ve Süt Kurumu), (2016), 2015 Yılı Faaliyet Raporu.

ESK (2015), http://www.esk.gov.tr/tr/12354/Sivas-Et-Entegre-Tesisi-Et-ve-Sut-Kurumuna-Torenle-Devredildi,14.02.2018.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2015), Kamu İşletmeleri Raporu 2014.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı Kamu İşletmeciliği Özel İhtisas Komisyon Raporu.

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), (2016), 2015 Yılı Faaliyet Raporu.

Yanardağ, M. Özgür ve Bora Süslü (2002), “Türkiye’de Özelleştirmenin Nedenleri ve Uygulamaları”, Mevzuat Dergisi, https://www.mevzuatdergisi.com/2002/07a/01.htm, 14.01.2018.

Yılı Yatırım Programı (14/01/2012 tarihli ve 28173 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete).

Yılı Yatırım Programı (14/01/2014 tarihli ve 28882 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete).

Yılı Programı (17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı T.C. Resmi Gazete).

SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr