Çalışma Hakkının Etkin ve Adil Kullanımına Yönelik Alternatif Arayışlar – Çalışana Kredi

Süleyman AKDEMİR, Cevdet KAYA

Özet


Emek hem ekonominin hem de işletmenin olmazsa olmaz unsurları arasında yer alır. Kapitalist sistem uygulamaları sermaye lehine emek aleyhine olmak üzere bozulmuş, dünya sermaye tarafından yönetilir hale gelmiştir; sonunda devletleri de güdümüne alan sermaye emek faktörünü ciddi kayıplara uğratmıştır. Bu durum OXFAM Raporunda “Çalışmayı Ödüllendir, Zenginliği Değil/Reward Work, Not Wealth” başlığı ile ifade edilmiş, dünya servetinin yüzde 82’sinin en zengin yüzde 1’in eline geçtiği vurgulanmıştır. Bu çalışma kredi mekanizmasının emeğe öncülük tanıması, bozulan dengenin yeniden kurulabilmesine yönelik bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Bu maksatla emeğin etimolojisi üzerinde durulmuş ve tanımı yapılmıştır. Emek ekonomi, emek işletme, emek sermaye, emek faiz, emek kredi ilişkileri ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler ele alınmıştır. Ekonomik gelişmelerin tarihi seyir içinde emek mübadelesi döneminin işçilik aşamasındaki durumu tespit edilmiş, bu aşamanın miadını doldurduğu, emeğin üretime ve işletmeye ortak olarak katılacağı yeni bir aşamaya dönüştüğü ortaya konulmuştur. Hem işçilik hem de ortaklık sistemi ele alınmış, aradaki farklar karşılaştırılmıştır. Emek ortaklık payına etki eden kriterler; yaş, bilgi/ehliyet, kıdem, kabiliyet, sorumluluk, işlerin ağırlığı, işin ihale edilmesi, iş sözleşmeleri ve arabulucu ile tahkim olarak belirlenmiştir. Emek kredisinin çalışana açılması, emeği çalıştıran işverenin borçlandırılması sistemi önerilmiş, emek ile sermaye arasında denge kurulmuştur. Ortaklık sistemi emek kredisiyle birlikte yenilikçi düşünce kapsamında alternatif olarak sunulmuştur. Önerilen sistem SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma bir sonuçla tamamlanmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr