Örgütsel Güven ile Bireysel İş Performansı Arasındaki İlişki

Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ, İlter HELVACI

Özet


Yapılan bu araştırma ile örgütsel güven ve bireysel iş performansı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Mersin’de görev yapmakta olan 100 adet banka çalışanı oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplanmasında Nyhan ve Marlowe (1997), Cook ve Wall (1980) tarafından geliştirilen ve Omarov (2009) tarafından yapılan araştırmada kullanılan yöneticiye, örgüte ve arkadaşlara güven olmak üzere toplam üç boyuttan oluşan Örgütsel Güven Ölçeği ve Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen, Altaş ve Kuzu (2013) tarafından uyarlanan İş Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, student t testi, ANOVA, Pearson Korelâsyon analizi, Kanonik korelasyon ve Regresyon analizine tabi tutulmuş olup yapılan analiz ve testler IBM SPSS 24 Demo versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda çalışanların bireysel iş performanslarının yöneticiye güven, örgüte güven ve arkadaşlara güven ile aralarında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca arkadaşlara güven boyutunun bireysel performans üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr