Teknoloji Transferinin Gelir Dağılımına Olan Etkisi: Türkiye Örneği

Abdullah Miraç BÜKEY, Osman AKGÜL

Özet


Küreselleşme ve dışa açılmalar, ülke ekonomilerine çeşitli yönlerden tesir etmiştir. Ekonomide meydana gelen dönüşümün iktisadi ve sosyal sonuçlarını göstermesi bakımından gelir dağılımı göstergeleri çok ehemmiyetlidir. Çalışmada Türkiye ekonomisi için neo-liberal politikaların başlıcalarından olan teknoloji ithalatı ve ihracatının gelir dağılımına etkisini bulmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın en küçük kareler yöntemi ile analiz edilen ekonometrik modelinde Gini katsayısı bağımlı, teknoloji ithalat ve ihracatı oranları ise bağımsız değişkenlerdir. Çalışmanın bulgularına göre teknoloji ithalatındaki artış gelir dağılımına pozitif, teknoloji ihracatındaki artış ise negatif etki yapmaktadır. Buna göre, teknoloji ithalat oranındaki % 1’lik bir artış Gini katsayısını % 0.11 birim azaltmakta; teknoloji ihracat oranındaki % 1’lik bir artış ise Gini katsayısını % 0.18 oranında artırmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr